درج مطلب
 
مدیریت و کادر اداری و اجرایی دبیرستان مدرس
 
 
 
 
 
 
   آقای احمد ملکوتی خواه ( مدیریت )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   آقای محمود سبحانی فرد ( معاون آموزشی )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  آقای علی الفت ( معاون فناوری )