قبل از بازکردن فایل‌های Pdf کتاب‌های درسی فایل راهنما را دانلود نموده و کلید داخل فایل را طبق متن راهنما نصب نمایید.

  قرآن    تعلیمات دینی    عربی 
    تعلیمات اجتماعی     تاریخ     جغرافیا
    ادبیات فارسی     زبان انگلیسی    ریاضیات
   علوم تجربی     حرفه و فن    هنر
   آمادگی دفاعی