1با اضافه کردن فقط 2 خط مستقیم فلش سومی به اندازه دو فلش دیگر رسم کنید.

                                                             


2 با سه خط مستقیم دایره بزرگ را طوری تقسیم کنید که هر بخش آن فقط یک دایره کوچک باشد.

                                    


3- با جابجا کردن تنها یک خلال دندان جهت خانه را عکس کنید.

 


4- با جابجا کردن تنها 3 خلال دندان 3 مربع کاملاً مساوی ایجاد کنید.

 


5- با جابجا کردن 3 خلال و یک سکه جهت حرکت ماهی را تغییر دهید.


6- با جابجا کردن دو خلال دندان سکه را خارج لیوان قرار دهید.

 


7- با برداشتن 4 خلال دندان تنها 4 مثلث باقی بماند.


8- چگونه می­توان با 6 خلال دندان نشان داده شده چهار مثلث مساوی درست کرد.

                                                


9- با جابجا کردن فقط سه سکه مثلث سمت چپ را به مثلث سمت راست تبدیل کنید.


10- در شکل روبرو چهار سکه در یک جهت و سه سکه در جهت دیگر هستند. با جابجا کردن تنها یک سکه کاری کنید که در هر جهت 4 سکه داشته باشیم.


11-  اعداد 1 تا 8 را به گونه­ای درون مربع قرار دهید که هیچ دو

عدد متوالی در کنار هم یا در مربع با گوشه مشترک قرار نگیرد.

 


12- از اعداد 1 تا 9 استفاده کنید و آنها را در دایره طوری قرار دهید که جمع هر ردیف مستقیم 15 شود.

 


13- اعداد 1 تا 9 را طوری قرار دهید تا جمع هر ردیف افقی، عمودی و مورب 15 شود.