برنامه درسی پایه هفتم
مدرسه شهید مدرس
سال تحصیلی 95-94
 
کلاس
۷/۱
   
 
کلاس
۷/۲
 
   
کلاس
۷/۳
 
 
برنامه درسی پایه هشتم
مدرسه شهید مدرس
سال تحصیلی 95-94
کلاس
۸/۱
       
 
کلاس
۸/۲
     
   
کلاس
۸/۳
   
     
کلاس
۸/۴
 
       
کلاس
۸/۵
 
 
 
برنامه درسی پایه نهم
 
برنامه درسی پایه نهم
مدرسه شهید مدرس
سال تحصیلی 9۵-9۴
کلاس
۹/۱
     
 
کلاس
۹/۲
   
   
کلاس
۹/۳
 
     
کلاس
۹/۴