درج مطلب  
 
کادر آموزشی دبیرستان مدرس ( دوره اول )
 
 
 
 آقای احمد حاج تقی تهرانی ( قرآن پایه هفتم و هشتم )
 
 
 
 آقای آیدین پناهی ( ریاضیات پایه هفتم و هشتم )
 
 
 
 
 آقای مژدگان لو ( ریاضیات پایه نهم )
 
 
 
 آقای مرتضی حاج علی عسگر ( پیامهای آسمانی هشتم و نهم )
 
 
 
 
 
 
 آقای رضا رضوانی مفرد ( عربی  )
 
 
 
 
 
 آقای محمد ولی  علامه (زبان انگلیسی پایه هفتم و هشتم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آقای رضا اشرفی پور (ادبیات فارسی هشتم)
 
 
 
 
 آقای علی حق جو (مطالعات هفتم ونهم)
 
 
 آقای حسین علیزاده ( علوم تجربی نهم و هفتم )
 
 
 
 
 آقای حسن زارعی( علوم تجربی هشتم )
 
 
 
 
آقای جمشید خاکزاد ( ادبیات فارسی نهم )
 
 
 
 
 
آقای قاسمی ( تفکر هفتم و قرآن نهم)
 
 
 
                                        
 
 
 آقای بیات ( ورزش )
 
 
 
 
 
 
 
 آقای علی حق جو (مطالعات پایه هشتم  )
 
 
 
 
 آقای استاد پور ( کار وفناوری )
 
 
 
 آقای رحیم دوست  ( زبان نهم )
 
 
 
 
 آقای ابراهیمی ( مشاور و تفکر هشتم  )