درج مطلب  
 
کادر آموزشی دبیرستان مدرس ( دوره اول )
 
 
 
 آقای طلائی مقدم ( قرآن و دینی پایه هفتم  )
 
 
 
 آقای آیدین پناهی ( ریاضیات پایه هفتم و هشتم )
 
 
 
 
 آقای مژدگان لو ( ریاضیات پایه نهم )
 
 
 
 آقای مرتضی حاج علی عسگر ( پیامهای آسمانی  نهم و قرآن هشتم )
 
 
 
 
 
 
 آقای رضا رضوانی مفرد ( عربی  )
 
 
 
 
 
 
 آقای محمد ولی  علامه (زبان انگلیسی پایه هشتم و نهم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آقای رضا اشرفی پور (ادبیات فارسی هشتم)
 
 
 
 
 آقای علی حق جو (مطالعات و فناوری هفتم وهشتم و دفاعی نهم)
 
 
 
 آقای حسین علیزاده ( علوم تجربی نهم و هفتم )
 
 
 
 
 آقای حسن زارعی( علوم تجربی هشتم )
 
 
 
 
آقای برابری ( ادبیات فارسی نهم )
 
 
 
 
 
آقای بنائیان ( تفکر هفتم و قرآن نهم ودینی هشتم)
 
 
 
                                        
 
 
 آقای بیات ( ورزش )
 
 
 
 
 
 
 
 آقای علی حق جو (مطالعات پایه هشتم  )
 
 
 
 
 آقای استاد پور ( کار وفناوری هفتم )
 
 
 
 آقای رحیم دوست  ( زبان هفتم )
 
 
 
 
 آقای ابراهیمی ( مشاور و تفکر هشتم  )